XS
SM
MD
LG

Šumadijski derbi Radničkom

Pre­ma oče­ki­va­nju Rib­ni­ca i Rad­nič­ki su od­i­gra­li vr­lo do­bru i ne­iz­ve­snu utak­mi­cu u ko­joj su go­sti bi­li spret­ni­ji i za­slu­že­no sla­vi­li mi­ni­mal­nu po­be­du. Bio je to re­vanš Kra­gu­je­va­ča­na za isto­ve­tan po­raz u pr­vom de­lu se­zo­ne na svom par­ke­tu. Rib­ni­ca je u se­dam da­na od­i­gra­la dva taj bre­ka i oba na isti na­čin iz­gu­bi­la.

U pr­vom se­tu do­ma­ći ni­su da­li šan­su go­sti­ma, bli­stao je sre­dinj blo­ker Uroš Drap­šin ko­ji je već u tom de­lu igre na­ni­zao ne­ko­lo­i­ko blo­ko­va, si­gur­nih na­pa­da i „mu­ske­ta­ri“ su ru­tin­ski ovaj deo su­sre­ta pri­ve­li kra­ju.

Rad­nič­ki je na pra­vi na­čin od­go­vo­rio u dru­gom se­tu. Bo­ško Ma­ču­žić, bio je pri­mo­ran da već u uvod­nom de­lu ovog se­ta tra­ži tajm- aut, jer su Kra­gu­jev­ča­ni po­ve­li 1-5. Ipak, usle­di­lo je ubr­zo iz­jed­na­če­nje 8-8, pa vođ­stvo Rib­ni­ce 16-14. Ta­da je stra­teg go­sti­ju Pre­drag Sreć­ko­vić u igru uveo Vu­ka­ši­na Raj­ko­vi­ća ko­ji je po­stao džo­ker za po­be­du. Sjaj­ni ser­vi­si, od­lič­na igra u po­lju i do­bra di­stri­bu­ci­ja lop­ti dru­gig teh­ni­ča­ra Rad­nič­kog i sti­glo se do iz­jed­na­če­nja u me­ču.

Mno­go dra­me vi­đe­no je u tre­ćem se­tu. Rib­ni­ca je sjaj­no od­i­gra­la, br­zo ste­kla pred­nost, Ra­do­vić, Ćo­sić i Ada­mo­vić su bi­li od­lič­ni u na­pa­du, po­lje je pod kon­tro­lom dr­žao Škun­drić i na se­ma­fo­ru je br­zo za­si­ja­lo 12-8, pa 17-10. Či­ni­lo se da je sve re­še­no, ali po­nov­ni ula­zak Raj­ko­vi­ća pro­bu­dio je Rad­nič­ki. Po­če­la je pred­nost Rib­ni­ce da se to­pi, Pre­mo­vić je bio ne­za­u­sta­vljiv u na­pa­du, a pra­tio ga je vr­lo do­bri Pe­ro­vić. U sa­moj za­vr­šni­ci Rad­nič­ki je pr­vi sti­gao do set lop­te, ni­je is­ko­ri­stio če­ti­ri ta­kve pri­li­ke, a Rib­ni­ca svo­ju tre­ću je­ste za no­vo vođ­stvo u me­ču.

Dvo­ra­na so­lid­no po­pu­nje­na u tran­su je is­pra­ti­la ovaj deo igre i ni­ko ni­je oče­ki­vao da će se go­sti vra­ti­ti u meč. A to se do­go­di­lo. U sre­di­šnji­ci če­tvr­tog se­ta do­ma­ći su po­pu­sti­li na pri­je­mu i Rad­nič­ki je ste­kao ne­do­sti­žnu pred­nost za ko­nač­nih 17-25 i 2: 2.

Taj brek je sa so­bom no­sio no­va uz­bu­đe­nja, Rib­ni­ca je bo­lje po­če­la, ste­kla je tri po­e­na pred­no­sti, na 8-6 su se pro­me­ni­le stra­ne, ali Kra­gu­jev­ča­ni su ima­li sna­ge za no­vi pre­o­kret. Sti­gli su do iz­jed­na­če­nja 11-11, a on­da i do tri meč lop­te i ovo­ga pu­ta ni­su do­zvo­li­li luk­suz da ta­kvu pred­nost is­pu­ste. Blok od­lič­nog Raj­ko­vi­ća sta­vio je tač­ku na ovu ja­ko do­bru utak­mi­cu i je­dan od bo­ljih „šu­ma­dij­skih der­bi­ja“ u po­sled­njih ne­ko­li­ko se­zo­na.

RIB­NI­CA - RAD­NIČ­KI KG 2 – 3(25: 19, 21: 25, 30: 28, 17: 25, 15: 17)

Hala sportova. Gle­da­la­ca: 330. Su­di­je: I. La­za­re­vić (Ša­bac), I. Mar­ko­vić (Obre­no­vac). Tra­ja­nje me­ča: 122 mi­nu­ta.

RIB­NI­CA: Ada­mo­vić 9 (18-9, 37 pri­je­ma, 7 gr), Ra­do­vić 22 (55-19, 8 gr, 6 izb), Vi­li­ma­no­vić 1, Ćo­sić 16 (27-15, 30 pri­je­ma, 4 gr), Mi­lo­va­no­vić 13 (12-7, 6 bl), Drap­šin 17 (16-6, 11 bl), Škun­drić (li­be­ro, 25 pri­je­ma, 3 gr), Pa­vlo­vić, Oko­ša­no­vić, Se­i­zo­vić 1. Ni­su igra­li: Mo­čić, Ze­ka­vi­ca. Tre­ner: Bo­ško Ma­ču­žić.

RAD­NIČ­KI KG: Go­ić 9 (12-5, 4 bl), Pe­ro­vić 16 (30-14, 3 izb, 30 pri­je­ma, 3 gr), Vu­lo­vić 16 (36-14, 3 gr, 7 izb, 43 pri­je­ma, 3 gr), Ilić, Pre­mo­vić 33 (59-32, 6 gr, 5 izb), Da­čo­vić 12 (10-5, 7 bl), Pro­tić (li­be­ro, 28 pri­je­ma), Raj­ko­vić 3 (2 as), Mak­si­mo­vić. Ni­su igra­li: Do­ba­no­vač­ki, Tri­fu­no­vić, Pan­to­vić. Tre­ner: Pre­drag Sreć­ko­vić.


Partizan 3 : 0 Ribnica
Radnički 1 : 3 Crvena Zvezda
Spartak 0 : 3 Vojvodina NS Seme
Novi Pazar-Junior 3 : 0 Đerdap
Mladi radnik 3 : 2 Inđija
Konačna tabela
Poz Tim UT PB PR BOD
1 Partizan 18 18 0 50
2 Crvena Zvezda 18 15 3 46
3 Vojvodina NS Seme 18 14 4 42
4 Novi Pazar-Junior 18 10 8 28
5 Ribnica 18 7 11 22
6 Spartak 18 7 11 19
7 Inđija 18 6 12 19
8 Radnički 18 5 13 17
9 Mladi radnik 18 5 13 17
10 Đerdap 18 3 15 10