XS
SM
MD
LG

Izborna skupština Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije 26. aprila

Na 26. sednici Izvršnog odbora, koja je održana 14. aprila u prostorijama Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije u Nišu, članovi Izvršnog odbora su sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV (Dragiša Binić) predložili da Goran Milanović u još jednom mandatu obavlja čelnu funkciju u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije.


Na istoj sednici doneta je odluka o zakazivanju Izborne sednice Skupštine Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije za 26. APRIL (UTORAK) 2016. godine, sa početkom u 17,00 casova u hotelu „MY PLACE“ u Nišu.

Utvrdjen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice Izborne Skupštine FSRIS
2. Izbor radnih tela:
- Izbor radnog predsedništva
- Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
- Izbor verifikacione komisije
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja verifikacione komisije
4. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine FSRIS
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine FSRIS održane dana 15.02.2016. godine
6. Izbor predsednika FSRIS za mandatni period 2016-2020. godine
7. Izbor članova Izvršnog odbora FSRIS za mandatni period 2016-2020. godine
8. Izbor članova Nadzornog odbora FSRIS za mandatni period 2016-2020. godine
9. Izbor članova Disciplinske komisije (3 člana) i Komisije za žalbe FSRIS (3 člana)
10. Donošenje odluke o davanju ovlašćenja za zastupanje i predstavljanje FSRIS
11. Donošenje odluke o odredjivanju lica ovlašcenog za podnošenje prijave APR za upis zastupnika FSRIS.
12. Tekuća pitanja.